วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเขียนความเรียงขั้นสูง:กรณีศึกษาครูตั๊ก

บันทึกนี้ผู้เขียนได้คัดมาจากบันทึกของครูตั๊ก โรงเรียนแก่งคอย
เนื่องด้วยมีความสนใจในการสร้างหลักสูตรการเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay)
โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมาตรฐานสากล (หนึ่งในสี่ ของสาระเพิ่มเติมที่โรงเรียนต้องจัดทำ)
จึงขออนุญาตครูตั๊กและสมาชิกที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความประสงค์ที่จะขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม     ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษา เรื่อง "กระบวนการสอนเขียนความเรียงขั้นสูง" อย่างละเอียดต่อไป    ด้วยความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
การเขียนความเรียงขั้นสูง

เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ 2มีนาคม 2553 ครูตั๊กได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี การไปครั้งนี้ ไปแบบไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ทราบเพียงคร่าวๆว่า โรงเรียนแก่งคอย เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล

เมื่อได้รับฟังข้อมูลต่างๆ แล้ว จึงทราบว่าภาระงานที่ต้องทำคือ จะขับเคลื่อนอย่างไรให้ ผู้เรียนจะมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบท ล้ำเลิศวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์การกล่อมเกลาผู้เรียนให้พร้อมใจกันรับผิดชอบและร่วมอนุรักษ์โลก

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ขึ้นใหม่ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยจะต้องปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนกลยุทธ์กันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำสาระเพิ่มเติม 4 เรื่อง ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีความรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง กิจกรรมโครงงาน และ โลกศึกษา ท่านวิทยากรชี้แจงว่า แต่ละกลุ่มสาระต้องพิจารณาว่า ในรายวิชาทั้ง 4 เรื่องนั้น กลุ่มสาระใดจะรับเป็นเจ้าภาพ ก็ให้จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเข้าไป ดูท่าทีแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ครูตั๊กสังกัดอยู่คงจะหนีไม่พ้น วิชาความเรียงขั้นสูง เมื่อไปศึกษาเอกสารจึงพบว่า สาระการเรียนรู้ การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้สำหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended- Eassay) ได้แก่ วิธีการเขียนชื่อเรื่อง การกำหนดประเด็นปัญหา การเขียนคำนำ ข้อมูลสารสนเทศ การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนบทสรุป เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงบทความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนกิตติกรรมประกาศ การเขียนสารบัญ การนำเสนอประกอบการอธิบายด้วย แผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบและตาราง การเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม รวมทั้งวิธีการนำเสนอการอ้างอิงถ้อยคำหรือความคิดเห็น

เห็นขอบข่ายเนื้อหาวิชาแล้ว ก็น่าหนักใจ เพราะเหมือนกับการเขียนผลงานวิจัย หรือรายงานวิจัยนั่นเอง หนักหนาสาหัสมิใช่เล่นเลย

แต่เพื่อ ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนแก่งคอย งานนี้ ครูตั๊ก สู้ตายค่ะ !!
....................................................................

คัดมาจาก http://www.gotoknow.org/blog/wipawann/342452?page=1

....................................................................


ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่แสดงความคิดเห็น

1.ครูผู้ร่วมชะตากรรม [IP: 202.143.128.135]
13 มีนาคม 2553 12:33
#1903686

นี่ขนาดว่าครูตั๊กเป็นครูภาษาไทยยังรู้สึกหนักใจแล้วดิฉันเป็นครูภาษาต่างประเทศล่ะคะ ตั้งแต่ไปรับหลักการมา 2 ครั้ง 5 วัน  รวมกับศึกษาจากเอกสารที่โหลดจากอินเทอร์เนต บอกได้คำเดียวว่า เป็นไปได้ยากมากสำหรับเด็กในอำเภอเล็ก ๆ ในต่างจังหวัด มันใช่ทุกขลาภหรือเปล่านี่ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
19 มีนาคม 2553 21:14
#1914960

ครู อ. คะ ถ้าจะบูรณาการความเรียงขั้นสูงกับโลกศึกษา ก็ย่อมทำได้ค่ะ เพราะเนื้อหาของความเรียงขั้นสูง คือ การเขียนรายงานจากการค้นคว้า หากครูผู้สอนและนักเรียน จะร่วมกันกำหนดหัวข้อ โดยใช้เนื้อหาของโลกศึกษา ก็จะทำให้บูรณาการสองวิชานี่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน บางทีอาจจะได้ วิชาสร้างองค์ความรู้ มาอีกวิชาหนึ่งด้วยนะคะ เพราะในเนื้อหา นั้น นักเรียนสามารถบอกช่องทางการค้นคว้าหาความรู้ บอกคุณค่า ประโยชน์ของเรื่องต่างๆได้ การจัดการเรียนการสอนในลักษItนี้ จะคล้ายๆกับ Storyline Approach ค่ะ ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมจาก

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_14_1.pdf

เป็นกำลังใจให้ ครุผู้ร่มชะตากรรมและครูโอ๋ ค่ะ เรา จะก้าวไป พร้อมๆกันนะคะ

..........................................................


ครูเด็กดี [IP: 202.129.52.107]
25 มีนาคม 2553 10:32
#1923367

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้เหมือนกัน ไม่รู้จะทำอย่างไร มันเหมือนวิชาการเขียนรายงานจากการค้นคว้าหรือไม่

ช่วยบอกด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
...........................................................


ครูน้องใหม่
[IP: 180.180.59.13]
28 มีนาคม 2553 20:33
#1928963

คุณครูตั๊กค่ะ....พอจะมีเอกสารหรือแหล่งข้อมูลการเขียนความเรียงชั้นสูงบ้างไหมค่ะ

จะต้องสอนแล้วเป็นน้องใหม่ค่อนข้างลำบากใจมากๆ ยังไงขอรบกวนหน่อยนะคะ
...........................................................

ครูอยุธยา [IP: 125.26.1.174]
31 มีนาคม 2553 22:36
#1933425

ได้รับมอบหมายให้สอนความเรียงขั้นสูง (ระดับประถม) เช่นกันค่ะ ขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนบ้างนะคะ คุณครูตั๊ก ขอบคุณค่ะ
............................................................

ครูไทย [IP: 119.42.68.140]
01 เมษายน 2553 15:13
#1934175

ถึง ครูตั๊ก

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้เช่นกันค่ะ

รบกวนขอดูตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนบ้างค่ะ

หนักใจมากเลย ขอบคุณมาล่วงหน้า
............................................................

ครูอดุลยภาคย์ [IP: 110.164.233.99]
07 เมษายน 2553 00:01
#1942680

ผมตลกยิ่งกว่านะครับ คือไม่ได้ไปอบรม ไม่รู้เรื่องมาก่อน ไม่มีรายชื่อเกี่ยวข้องในคำสั่งหางว่าว แต่ต้องทำหน้าที่เขียนเอกสารเพื่อให้ครูทั้งโรงเรียน 145 คน อ่าน เเละเขียนคำอํธิบายรายวิชา กำหนดเช่วโมงสอน ทั้ง 4 สาระ เลย ตลกมากๆ ผมก็ทำใกล้เสร็จแล้วครับ ก็ใช้ทั้งการค้นคว้า และวิชาประดาน้ำ ใครอยากได้ก็ส่งเมล์มาไว้นะครับ แต่ก็กรุณามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็ดี

ครับ ผม อดุลยภาคย์ คำเพราะ สอน ป ๖ รร อนุบาลขอนแก่นครับ แอด MSN ไว้ก็ได้นะครับ ตอนนี้ทำต่อก่อนครับ เขาต้องการเอางานก่อนเช้า
...........................................................

ครูดุ่ย [IP: 118.172.87.152]
09 เมษายน 2553 14:42
#1946312

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชานี้ แต่ไม่รู้ว่าต้องสอนอะไรบ้าง เท่าที่อ่านน่าจะเกี่ยวกับภาษาไทย แต่นี่ทำไมให้ครูคอมมาสอนวิชานี้ก็ไม่ทราบ พอดีอ่านแล้วเจอความเห็นของ ครูอดุลยภาคย์ จึงอยากได้ข้อมูลมาศึกษา แต่ไม่รู้จะเมล์ไปที่ไหน จึงขออีเมล์ด้วยนะคะ
..............................................................

ครูน้องใหม่ [IP: 118.172.87.152]
09 เมษายน 2553 14:48
#1946319

ถึง ครูตั๊ก

ขอความกรุณาส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชานี้ให้ด้วยนะคะ เพราะตอนนี้งงเป็นไก่ตาแตก ว่าจะเอาอะไรไปสอนนักเรียนดี มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างไร ทำไมต้องให้ครูคอมมาสอนวิชานี้ด้วย ยังไงช่วยส่งแนวการสอนมาให้ดิฉันด้วย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ครูน้องใหม่อย่างดิฉันด้วยนะคะ ก่อนที่จะท้อไปซะก่อน กับอาชีพครู

duidui50@hotmail.com (ครูคอมมัธยม จังหวัดพะเยา)
.................................................................

ครูเอ้ [IP: 202.139.223.18]
10 เมษายน 2553 22:21
#1948159

หากมีสิ่งดีๆเกียวกับการสอนแบบนี้ มาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการคิด การทำร่วมกันก็ดีนะคะ ส่วนโรงเรียนครูเอ้นั้นกลุ่มสาระฯไทยจะร่วมกันกับหมวดต่างประเทศร่วมกันออกแบบร่วมกันร่วมทั้งTAK แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาแนวไหน .
................................................................

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
11 เมษายน 2553 16:19
#1949158

เพื่อนครูที่รักคะ ตอนนี้ครูตั๊กและเพื่อนครูก็กำลังจัดทำคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนอยู่ค่ะ ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 6 รายวิชาค่ะ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 รายวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 รายวิชา บางโรงเรียน จัด 12 รายวิชา ซึ่งส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับครูในกลุ่มสาระฯของแต่ละโรงเรียนจะตกลงกันค่ะ โครงสร้างรายวิชา ความเรียงขั้นสูง ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูตั๊กทำไว้ และขอนำมาแลกเปลี่ยนกัน มีดังนี้ค่ะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาความเรียงขั้นสูง 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาความเรียงขั้นสูง 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาความเรียงขั้นสูง 3

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา วิชาความเรียงขั้นสูง 3 รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 ชั่วฌมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต

"ศึกษาความหมาย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้นคว้า การใช้สารสนเทศ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรร สื่อการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานทางวิชาการ ตามรูปแบบการเขียน โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง" เพื่อนๆ คงจะพอได้ประโยชน์บ้างนะคะ หากเขียนเสร็จเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ คงจะได้นำมาแลกเปลี่ยนกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ

..................................................................

รัชนี สุวรรณนัท์ [IP: 125.26.151.77]
15 เมษายน 2553 18:39
#1955722

เรียน คณครูตั๊กค่ะ

กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องความเรียงขั้นสูงค่ะ พอดีอ่านพบจากคุณครูตั๊ก ดีใจจังค่ะรบกวนคุณครูตั๊ก่งขอมูลที่ e mail rat.sw06@hotmal.com ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
....................................................................

ครูตุ๊ [IP: 118.172.108.214]
15 เมษายน 2553 21:12
#1955930

ปี 2554 คงจะได้สอนวิชานี้เหมือนกันขอหลักสูตรนี้ด้วยคนนะคะ ขอบคุณค่ะ
....................................................................

จักรพันธ์ คำแหงพล [IP: 124.120.172.202]
17 เมษายน 2553 10:23
#1957823

รบกวนช่วยส่งข้อมูลวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูงของชั้น ม.1 ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณครูตั๊กมากค่ะ

....................................................................

ครูบ้านไกล [IP: 125.27.159.77]
22 เมษายน 2553 11:47
#1965280

สวัสดีค่ะครูตั๊ก

ตอนนี้มีปัญหาเช่นเดียวกับหลาย ๆ คนเพราะว่าได้รับมอบหมายให้เขียนหลักสูตรมาตรฐานสากล แต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้เลย เพราะไม่ได้รับการอบรมมาก่อน แต่ได้รับมอบหมายให้มาเขียน มันก็เลยประสบปัญหาที่ต้องการผู้ช่วยอย่างมาก

พอดีว่ามาพบตัวอย่างที่คุณครูทำไว้ มันน่าสนใจมากและต้องการนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำของโรงเรียน จะรบกวนคุณครูส่งเมลมาให้ได้ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้พยายามทำแล้วแต่ว่าเหมือนอยู่ในมหาสมุทร งมอะไรไม่เจอ ยิ่งกว่างมเข็มอีก

และสอนในรายวิชาภาษาไทยเหมือนกับคุณครูตั๊ก ถ้าอย่างไรขอความกรุณาคุณครูส่งเมลมาให้ได้ไหมคะ หวังว่าคุณครูคงให้แสงสว่างในการจัดทำ เพราะว่าเราก็ร่วมอยู่ในชะตากรรม 500 โรงเรียนแรกทั่วประเทศเหมือนกัน

ขอบคุณนะคะ

E-mail : sutheera15@hotmail.com
.................................................................

ครูดุ่ย [IP: 58.147.74.6]
22 เมษายน 2553 14:26
#1965419

ถึง ครูทุกคนที่ขอข้อมูล

ไม่ทราบว่าท่านที่ได้ขอข้อมูลครูตั๊กไป ได้รับข้อมูลกันรึเปล่า พอดีให้เมล์ไว้แล้ว แต่ไปเช็คดูไม่พบว่าครูตั๊กส่งข้อมูลมาให้เลย จึงอยากสอบถามท่านอื่นว่าได้รับหรือไม่ แต่ถ้าจะให้ดี ถ้าไม่เป็นการรบกวนครูตั๊กมากเกินไป ก็ให้ Link เพื่อเข้าไปโหลดได้เลย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากครูตั๊กมากเกินไป และก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูท่านอื่นที่ร่วมชะตาเดียวกัน
....................................................................

แดง [IP: 118.173.44.182]
02 พฤษภาคม 2553 12:00
#1980240

อยากทราบโครงสร้างความเรียงชั้นสูงระดับประถมศึกษาคะ

.....................................................................

ครูทรรศน์ [IP: 110.168.70.62]
03 พฤษภาคม 2553 20:40
#1982034

สวัสดีค่ะ คุณครูตั๊ก

วันนี้ อยู่ ๆ ได้รับคำสั่งให้ไปทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 เรื่อง โดยได้เรื่อง การเขียนความเรียงขั้นสูง ยังไม่ได้อบรมใด ๆ มาเลย ได้รับเกียรติอย่างมาก และขอขอบคุณคุณครูตั๊ก ที่มีรายละเอียดให้อ่าน พอเข้าใจบ้างหน่อย ๆ ค่ะ อยากให้คุณครูตั๊ก ช่วยอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้ก็น่าจะเข้าใจและเป็นวิทยาทานแก่ครูแก่ ๆ ใกล้เกษียณก็จะดีนะคะ

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันเขียนให้ความรู้ โดยเฉพาะคุณครูตั๊กค่ะ

....................................................................

พลาย (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 พฤษภาคม 2553 07:06
#1986369

เขียนเสร็จเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนะครับ
.....................................................................

ครูเด็กดี [IP: 202.129.52.109]
08 พฤษภาคม 2553 13:06
#1988243

ครูเด็กดีขอบคุณครูตั๊กมากคะ อีเมลของครูเด็กดี คือ dpjan2@gmail.com ขอความกรุณาส่งเอกสารให้ด้วยนะคะ
.....................................................................


คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 พฤษภาคม 2553 00:42
#1990452ต้องขอโทษเพื่อนครูทุกท่านด้วยนะคะ ที่หายไปนาน หลายคนฝาก mail ไว้ ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ตอบเมล์ ครูตั๊กติดภาระงานเรื่องการจัดตารางเรียนของฝ่ายวิชาการค่ะ นำคำอธิบาย ในระดับ ม.ต้น มาฝากก่อน 3 รายวิชา ค่ะ ส่วนของ ม.ปลาย กำลังปรับแก้ค่ะ

รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๑ รหัสวิชา ท ๒๑๒๐๑
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาค้นคว้า การใช้สารสนเทศ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรร สื่อการอ่าน การสืบค้นข้อมูล องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นใน การทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายความหมายของการศึกษาค้นคว้าได้
๒. อธิบายระบบสารสนเทศได้
๓. บอกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศได้
๔. ใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
๕. อธิบายรูปแบบและองค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้

................................


รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๒ รหัสวิชา ท ๒๒๒๐๑

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมายของการเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน ขั้นตอนการเขียนรายงาน การอ้างอิง และบรรณานุกรม
โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าของการอ่าน มุ่งมั่นใน การทำงานใฝ่เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง


ผลการเรียนรู้

๑. บอกความหมายของการเขียนรายงานได้
๒. บอกส่วนประกอบของรายงานได้
๓. เขียนรายงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
๔. เขียนเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมได้ถูกต้อง


..........................

รายวิชา ความเรียงขั้นสูง ๓ รหัสวิชา ท ๒๓๒๐๑
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะของบทความ เขียนบทความได้ตาม หลักการเขียนบทความ โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฝึกปฎิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการเรียนทางภาษา เพื่อให้ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย


ผลการเรียนรู้

๑. บอกความหมายและความสำคัญของการเขียนบทความได้
๒. ระบุประเภทของบทความได้
๓. อธิบายหลักทั่วไปในการเขียนบทความได้
๔. เขียนบทความได้

.........

ก็ขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ คงยังไม่ดีที่สุด ใครมีข้อเสนอแนะอะไร ครูตั๊กยินดีน้อมรับฟังและพร้อมแก้ไขปรับปรุงค่ะ ในส่วนของหน่วยการเรียน คุณครูก็กำหนดเองตามความเหมาะสมค่ะ........................


คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 พฤษภาคม 2553 21:55
#1991821

วันนี้ โรงเรียนได้เชิญ ท่านศน. รังสรรค์ เพ็งนู ศน. สพท ราชบุรี 1 มาบรรยายเรื่อง หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับคณะครู

ที่โรงเรียน ได้รับทราบ ท่านวิทยากรพูดชัดเจนค่ะ ขอสรุปคร่าวๆ ว่า ไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไร เราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลได้ค่ะ เพราะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นเราสอน 8 สาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะเกิดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ สื่อสารเป็น

คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยี

ในความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น เราเพิ่ม TOK (ครูสอนโดยอย่ายึดติดกับหนังสือเรียนนะคะ) ขอบข่ายของความรู้

คือ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จริยศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดย

- ส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจารณ์

- ส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยธรรมชาติและขอบข่ายของความรู้ วิพากษ์และประเมินขอบข่ายขององค์ความรู้สาขาต่างๆ

- วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งความรู้

ส่วนวิชา ความเรียงขั้นสูงนั้น ท่านวิทยากร กล่าวว่า ให้นักเรียนเขียนตามศักยภาพของนักเรียน แต่เรื่องที่จะเขียนนั้น ไม่ใช่บทกวี หรือคำประพันธ์ แต่เป็นการเขียนรายงาน ที่เกิดจาก การศึกษา ค้นคว้า วิจัยอิสระในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ประเด็นที่ศึกษา ไม่ควรกว้างหรือแคบจนเกินไป (วิทยากร ท่านยกตัวอย่างเรื่อง การตอกตะปู ท่านบอกว่า เขียนเรื่องนี้ แคบเกินไป) การเขียนความเรียงขั้นสูงนั้น จะศึกษาในเชิงลึก สัมพันธ์กับวิชาที่เรียน โดยมีความยาวประมาณ 4,000 คำ

ท่านวิทยากร ได้เน้นให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นเราสอนตามหลักสูตรอยู่แล้ว เพียงแต่ เพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตรให้มากขึ้น จึงมีกลุ่มวิชา TOK EE CAS และ Global เป็นหัวใจของการจบหลักสูตร

ฝากคุณครูไป อ่านเพิ่มเติม ในเว็บไซต์นี้นะคะ http://www.worldclassschoolthai.net/

เราจะก้าวเดินไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคงค่ะ
.......................................................


ครูโรงเรียนสระแก้ว [IP: 125.27.132.169]
21 พฤษภาคม 2553 20:24
#2008420

คุณครูตั๊กคะ ครูภาษาไทยคนนี้ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูง (ระดับมัธยมศึกษา) เช่นกันค่ะขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียน และแนวการสอนบ้างนะคะคุณครูตั๊ก เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล ขอบคุณค่ะ

ส่งมาที่ pirom_ptu@hotmail.com ค่ะ
........................................................

ครูม.4 [IP: 125.27.132.194]
22 พฤษภาคม 2553 13:53
#2009572

เช่นกันค่ะขอตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร หน่วยการเรียน และแนวการสอนบ้างนะคะคุณครูตั๊ก ขอบคุณค่ะ เทอมนี้สอน 3 วิชา ไปไม่เป็นแล้วค่ะ

.......................................................

ตันเจริญ [IP: 125.24.35.147]
27 พฤษภาคม 2553 23:22
#2018210

คุณครูตั๊กคะ

ขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อตัวอย่างหลักสูตรการเขียนความเรียงขั้นสูง ม. ต้น

ถ้าหลักสูตรของ ม.ปลายเสร็จแล้ว กรุณาส่งผ่านe -mail ด้วยนะคะ

v.tancharoen@ gmsil.com

.......................................................

พินดา [IP: 118.173.165.17]
28 พฤษภาคม 2553 12:40
#2018908

รบกวนขอดูตัวอย่าง โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และแนวการสอนอย่างคร่าวๆ บ้างค่ะ ส่งที่ manam_mee@hotmail.com ขอบพระคุณค่ะ
.......................................................

เพียงใจ เพชรบูรณ์ [IP: 222.123.237.223]
28 พฤษภาคม 2553 15:58
#2019157

ขอศึกษาตัวอย่าง การเขียนความเรียงขั้นสูง

กำลังพายเรือในอ่างอยู่เลยค่ะ ไม่รู้จะนำอะไรไปสอนให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องดีค่ะ

รบกวนส่งมาที่เมลล์ piangjai_krujim@hotmail.com
........................................................


คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
30 พฤษภาคม 2553 20:14
#2022557

เรียนคุณครูที่ต้องการคำอธิบายรายวิชา ความเรียงขั้นสูง นะคะ ครูตั๊กได้โพสต์ไว้แล้วค่ะ ที่ ความเห็น 29 มี 3 รายวิชาค่ะ ในระดับม.ต้น ขอบคุณ คุณครูทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมค่ะ

.........................................................คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 มิถุนายน 2553 21:48
#2044014


ได้มีโอกาสไปประชุมที่ พัทยา เมื่อวันที่ 1้2-13 2553 มิถุนายน ได้รับหลักการ และแนวปฏิบัติ ในการสอน วิชาความเรียงขั้นสูง

โดยท่านวิทยากร อาจารย์ภาสกร พงษ์สิทธากร คุณครูที่ยังไม่ได้เข้า้รับการอบรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะที่

http://www.worldclassschoolthai.net/testimonials-1/xeksarprakxbkarbrryaykhorngkarprachumphathnabukhlakrkhorngkarykradabrongreiynmatrthansakl

จะมีเอกสารครบทั้ง 4 เรื่องค่ะ

สำหรับครูตั๊กเอง..ก็คงจะต้องไปปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ให้สอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสาร ขอให้คุณครูทุกท่าน

ที่สอนวิชา EE มีความสุขในการทำงานนะคะ
.............................................................


ธัญญรัตน์ ต้นนุ่น [IP: 125.27.63.105]
25 มิถุนายน 2553 18:32
#2058780

คุณครูตั๊กคะ

หนูเป็นนิสิตฝึกสอนนะคะ ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา ความเรียงขั้นสูง เพิ่งฝึกสอนก็ได้สอนวิชายากมากกกกซะแล้ว สับสนไปหมดเลยคะ ไม่รู้จะฝึกนักเรียน หรือ ขั้นตอนอย่างไรให้เด็กรู้ที่ละขั้น แล้วเขียนได้ หนูสอนป.6 คะ

ตอนนี้ทำแผนก็มึนไปหมด

คุณครูตั๊กพอจะมีเอกสารหรือวิธีการสอนแนะนำหนูบ้างไหมคะ รบกวนส่งมาที่เมลล์หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยคะ

nune_sodami@hotmail.com

.......................................................

[IP: 117.47.2.212]
24 กรกฎาคม 2553 20:32
#2104422

การเขียนความเรียงต้องเริ่มอย่างไรก่อนคะ

เขียนเรื่องสมุนไพรในพระราชดำริอ่ะค่ะ
.......................................................


คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
01 สิงหาคม 2553 17:06
#2114369

เริ่มต้น คงต้องวางโครงเรื่องที่จะเขียนก่อนนะคะ ว่า จะเขียนในหัวข้อใดบ้างทำเป็นหัวข้อย่อยๆ นะคะ

หลังจากได้โครงเรื่องแล้ว ก็ศึกษาเอกสารค่ะ ว่าหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้ จะค้นคว้าจากที่ไหนได้บ้าง หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ ฯลฯริ่มจา

ได้เอกสารแล้ว ก็เริ่มต้นเขียนค่ะ เริ่มจาก บทนำ.. เป็นการสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ส่วนเนื้อหา คือข้อมูลที่เราค้นคว้าไว้ เขียนตาม

โครงเรื่อง และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุป ค่ะ รวบรวมใจความสำคัญของแต่ละหัวข้อ มาเรียบเรียงในส่วนท้ายนี้..

ที่กล่าวมานี้เป้นหลักการนะคะ ส่วนการเขียนนั้น ที่โรงเรียนกำหนดให้เขียนเป็นบทหรือเปล่าคะ..

ครูตั๊กให้เด็กๆที่เขียนความเรียง ให้เขียนเป็นบทๆมาค่ะ แต่ละบทต้องมีองค์ประกอบครบ สามส่วน คือ บทนำ เนื้อหา และสรุป..

ในส่วนท้าย ต้องเขียนบรรณานุกรมมาด้วย.. ค่ะ

สงสัยอะไร อย่างไร แวะมาได้นะคะ ยินดีตอบข้อซักถามค่ะ /ครูตั๊ก..
................................................................จุฬาลักษณ์ [IP: 110.49.193.87]
21 สิงหาคม 2553 14:17
#2143640

มีตัวอย่างการเขียนไหมค่ะ???

โครงร่างการศึกษา มีตัวอย่างไหมค่ะ

พอจะเขียน แล้วเขียนไม่ถูกค่ะ
..............................................................


ลีลา [IP: 202.143.191.2]
01 กันยายน 2553 12:58
#2157417

สวัสดีค่ะ หนูมีความประสงค์อยากให้ ครูตั๊กช้วย บอกวิธีการ เขียนเรียงความขั้นสูง โดยใช้หัวข้อ เรื่อง วัยรุ่นกับการเขียนหนังสือ ว่าเป็นอ่องไร ดดย เกิ่นนำด้วยว่าขึ้นต้นอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
..............................................................กร [IP: 119.42.93.118]
05 กันยายน 2553 13:58
#2162902

เขียนเกี่ยวกับควรเริ่มจากอะไรค่ะ

พิก [IP: 119.42.93.118]
05 กันยายน 2553 14:00
#2162910

เขียนเกี่ยวกับยาเสพติดควรเริ่มจากอะไรค่ะ

น่ารัก [IP: 119.42.107.50]
15 กันยายน 2553 11:56
#2175866

สวัสดีค่ะ หนูอยากให้ครูตั๊กช่วยสรุปความเรียง

ขั้นสูงเรือง ครอบครัวแสนวุ่นวายค่ะ

หนูอยากมีแนวทางในการดำเนินงาน
....................................................


ศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์ [IP: 61.19.66.219]
06 ตุลาคม 2553 21:58
#2206013

คุณครูตั๊กคะ...เพิ่งได้รับมอบหมายให้สอนความเรียง ม.ปลาย 10ห้อง

ไม่เคยสอน ไม่เคยอบรมเลย...พยายามศึกษาจากหลายๆแหล่งเรียนรู้แล้ว..คิดว่าไม่กระจ่าง

ขอความกรุณาคุณครูตั๊กช่วยเป็นวิทยาทานหน่อยนะคะ..ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ..

ครูตุ่ม...
...................................................ครูไก่ เพื่อนเก่า [IP: 125.24.65.141]
08 ตุลาคม 2553 18:20
#2207977

ครูตั๊กคะ ดิฉันขอความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำการเขียนความเรียงขั้นสูง ต้องฝึกเด็กแข่ง แต่เป็นภาษาอังกฤษ ชายเหน่งบังคับ ปลุกเร้าให้ลองทำ แต่ดิฉันไม่ได้สอนวิชานี้ เป็นงงมากๆ ช่วยด้วยนะ
..................................................


ผู้รอคอย [IP: 61.19.68.29]
09 ตุลาคม 2553 11:59
#2208515

สวัสดีค่ะ คุณครูตั๊ก ตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง ของม.ปลาย ด้วยค่ะ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเขียนคำอธิบายรายวิชาอย่างไรบ้าง ตามระดับความยากง่าย เพราะเริ่มตั้งแต่ ม.4 ถึง ม. 6 เลยค่ะ รบกวนคุณครูช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
.........................................................คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 ตุลาคม 2553 00:31
#2213532


ตอบครูตุ่ม คุณศศิรจน์

คำอธิบายรายวิชา ความเรียงขั้นสูง ที่ไปรับหลักการมานะคะ คุณครูสามารถ ใช้คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ เหมือนกัน ตลอด 3 ปีค่ะ รายละเอียด ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนะคะแต่ในเอกสาร มีกรอบไว้ให้ค่ะว่าจะสอนในทิศทางใด โปรดไปศึกษาจากเอกสาร เรื่อง คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน นะคะ ทุกโรงเรียนจะมีเล่มนี้ค่ะ..

ตอบ คุณจุฬาลักษณ์ คุณพิก คุณน่ารัก

กว่าจะตอบคำถามนี้ คงเสร็จสิ้นการสอบไปแล้ว ต้องขออภัยด้วยนะคะ การเริ่มต้นการเขียนความเรียง ก็เริ่มจาก

๑. การเลื่อกเรื่อง และตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ

๒. กำหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงเรื่อง และนำไปสู่แผนการแบ่งบท

๓. เมื่อได้โครงเรื่องแล้ว เป็นขั้นตอนของการไปเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาสังเคราะห์

๔. เรียบเรียงเรื่อง ตามโครงเรื่องหรือแผนแบ่งบทที่ได้จัดทำไว้ ค่ะ

ยกตัวอย่าง

๑. เรื่องยาเสพติด

๒. กำหนดขอบเขต

๒.๑ ความหมายของยาเสพติด

๒.๒ ชนิดของยาเสพติด

๒.๓ ลักษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด

๒.๔ การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ

๓. จากขอบเขตที่กำหนดไว้ ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะ จากหนังสือ สื่อต่างๆ เว็บไซต์

๔. นำเนื้อเรื่องทั้งหมด มาเขียนด้วยสำนวนของผู้เขียนเอง โดยการสังเคราะห์วรรณกรรมที่ไปสืบค้นหรือที่ไปค้นคว้ามา

๕. จัดทำรูปเล่มให้มีองค์ประกอบครบ ตามรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ

ในส่วนของครูผู้สอนนะคะ อาจประเมินผล ขั้นสุดท้ายด้วยการสอบสัมภาษณ์ แทนการสอบข้อเขียน เพราะนักเรียนแต่ละคน จะศึกษาค้นคว้าเรื่องตามความสนใจ

ตอบ คุณครูไก่เพื่อนเก่า

ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้พบกัน สำหรับ EE ของวิชาภาษาอังกฤษ คงจะมาทำเป็นรูปแบบรายงานแบบของวิชาภาษาไทยไม่ได้

คงจะต้องนึกถึง สมัยเรียนวิชา writing นะคะ คุณครู คงต้องดูจากมาตรฐานและตัวชีวัดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนค่ะ โดยผลการเรีรู้ร้อาจจะเริ่มจาก การสอน tense prefix suffix idoms etc. อันนี้ ดูจากบริบทของนักเรียนนะคะ. เริ่มจากง่ายไปหายากนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ครูตั๊กค่ะ
.............................................................

artdy [IP: 113.53.171.89]
30 ตุลาคม 2553 07:22
#2231906

ครูตั๊กคะ

คือหนูได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนเขียนความเรียงขั้นสูงอ่ะค่ะ

แต่หนูก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่ คือหนูได้รับมอบหมายเรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่ไก่ค่ะ

แต่หนูไม่รู้จะขึ้นต้นคำนำด้วยอะไรหนูก็เลยอยากให้ครูตั๊กช่วยหนูด้วยนะคะ

(ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะครูต๊ก)

.............................................................

นิ่ม [IP: 223.206.1.45]
30 ตุลาคม 2553 17:51
#2232520

สวัสดีค่ะครูตั๊ก

ไม่รู้ว่าครูตั๊กจะมาเปิดอ่านทันไหม ครูตั๊กมีเบอร์ไหมคะ ขอให้หนูหน่อย ทางเมลล์ก็ได้ค่ะ a.tina68@hotmail.comหนูอยากปรึกษาความเรียงขั้นสูง

งงตั้งแต่ ตีความหมายคำไม่ถูก อยู่ดีๆ ก็ได้มาสอน เพราะไปรับปากหัวหน้าวิชาการไว้ ทีแรกก็นึกว่าเป็นเรียงความธรรมดา เพราะเคยเห็นข้อสอบที่ครูเค้าออกสอบมันคล้ายเรียงความเลยค่ะ งงว่าจะสอนแบบไหน แบบเรียงความ มีย่อหน้า 3 ย่อหน้างั้นเหรอคะ แต่ที่แน่ๆ อยากเห็นตัวอย่างค่ะ ขอดูหน่อยเถอะค่ะ หนูจะเริ่มสอนวันจันทร์ที่ 1 นี้
..............................................................


coco [IP: 125.26.59.7]
06 พฤศจิกายน 2553 14:37
#2241407

ครูคะ

คือว่าหนูอยากได้แบบฟอร์มอ่ะค่ะ

เเล้วหนูก็ทำหลักการเเละเหตุผลไม่เป็น

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
.................................................................

น้อง [IP: 118.173.193.22]
06 พฤศจิกายน 2553 23:46
#2241988

ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ

หนูต้องทำงานเกี่ยวกับวิชานี้

ซึ่งกลุ่มของหนูเลือก อาหารที่ขึ้นชื่อในเบตง

แล้วหนูต้องทำยังงั้นให้มันออกมาแบสมบูรณ์แบบค่ะ

หนูพึ่งเรียนปีนี้ปีแรกหนูเลยไม่เข้าจัยค่ะ

ช่วยส่งมาทางเมลหนูนะค่ะ

หนูจะนำไปบอกเพื่อนในกลุ่มหนูค่ะ

ถ้าช่วยหนูได้

หนูขอขอบคุณล่วงนะเลยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ
....................................................


[IP: 119.42.115.133]
07 พฤศจิกายน 2553 12:46
#2242495

ครูตั๊กคะ เดี๊ยนได้รับผิดฃอบทั้งม.1,4 ความรุ้หลอกเด็กไม่มีเลยเรื่องนี้ เซ็งจิต

[IP: 182.232.40.49]
07 พฤศจิกายน 2553 19:48
#2242798

ครูค่ะครูของหนูให้เขียนเรียงความเรื่อง เรียนภาษาไทยอย่างไรให้ได้เกรด4 อะคค่ะต้องเขียนแบบไหนหรอค่ะ

ครูสาว [IP: 1.46.149.168]
07 พฤศจิกายน 2553 23:30
#2243022

ขอบคุณครูตั๊กที่ให้แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการเขียนความเรียงขั้นสูง มีปัญหาด้านการสอนความเรียงจะปรึกษานะค่ะ

19 [IP: 203.172.208.236]
08 พฤศจิกายน 2553 11:06
#2243386

สวัสดีค่ะคุณครูตั๊ก ถ้าหนูจะสอนให้เด็กเขียนความเรียงขั้นสูงเป็น หนูต้องเริ่มจากอะไรก่อนค่ะ คือหนูต้องทำเป็นแผนการสอนเรื่องการเขียนความเรียงขั้นสูง ขอครูตั๊กช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

......................................................................

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
08 พฤศจิกายน 2553 20:55
#2244195

สวัสดีค่ะ ทุกๆท่าน ต้องขอโทษเป็นอย่างมากค่ะ ที่อาจจะเข้ามาตอบคำถามช้ามาก แต่คิดว่าคงจะพอได้รับประโยชน์นะคะ

ในส่วนของคุณครู ที่จะ้ต้องสอนวิชานี้ คุณครูสามารถค้นคว้า้เอกสาร เกี่ยวกับการเขียนรายงานจากการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลจากสารสนเทศ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเนต หรือจะซื้อหนังสือตามศูนย์หนังสือได้ค่ะ

ส่วนน้องๆนักเรียนที่เรียนวิชานี้ ก็จะคล้ายๆกับการเขียนรายงานโครงงานค่ะ เพียงแต่เนื้อหาเป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล ทฤษฎี แะนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง ค่ะ

เริ่มจาก ชื่อเรื่องนะคะ ตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ จากนั้น กำหนดขอบเขตว่า จะค้นคว้าในเรื่องใดบ้าง ซึ่งก็คือขั้นตอนของการวางโครงเรื่อง เมื่อได้ขอบเขตของเรื่องแล้ว ก็ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เนต ตำรา ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลแต่ละเรื่องแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้ มาเขียนเรียบเรียง มีการอ้างอิง และควรจบบทด้วยการสรุปที่เขียนโดยภาษาของตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เป็นการเขียนเชิงคุณภาพ ค่ะ

ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะ/ครูตั๊ก

...........................................................

นร.รร.บ้านหลวง น่าน [IP: 118.172.124.69]
09 พฤศจิกายน 2553 16:59
#2245518

ขอบพระคุณคุณครูตั๊กที่ให้ความรู้เรื่องการเขียนเรียงความที่ดี อีกไม่นานผมต้องไปแข่งขันเขียนเรียงความด้วยสิขอกำลังใจด้วยนะครับ

นร.สตรีพัทลุง [IP: 118.173.201.22]
14 พฤศจิกายน 2553 08:51
#2251502

ครูตั๊กขา การเขียนความเรียง กับ เรียงความ เหมือนกันไหมค่ะ แล้ววิธีการเขียนต้องมี 3 ย่อหน้าไหม

...........................................................


อาชิตะ ชะบาโตะ [IP: 110.49.151.225]
14 พฤศจิกายน 2553 21:17
#2252230

ครูตั๊กครับการเรียงความขั้นสูงมี3ย่อหน้าใช่ไหมครับคือ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ใช่ป่าวครับ คุณครูตั๊กช่วยบอกทีคร้าฟ!!!

จุรีรัตน์ [IP: 182.232.242.102]
16 พฤศจิกายน 2553 19:53
#2254498

ครูค่ะหนูไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อเรื่องอะไร

สรัลพร [IP: 222.123.94.145]
22 พฤศจิกายน 2553 19:16
#2262225

หนูเขียนแข่งขันได้ที่ 1 ของเพชรบุรีเป็นตัวแทนแข่งระดับภาคค่ะ

สรัลพร [IP: 222.123.94.145]
22 พฤศจิกายน 2553 19:24
#2262238

ไม่จำเป็นต้อง 3 ย่อหน้าหรอกค่ะถ้าอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายที่ อย่างสมมุติ3ที่ ก็ย่อ3ย่อหน้าก็ได้ค่ะถ้ามีหัวข้อใหม่ก็ย่อหน้าได้ค่ะ ส่วนคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป คนละส่วนค่ะ ต้องมี 1.หน้าปก 2.ปกรอง 3.คำนำ 4.สารบัญ 5.บทนำ 6.เนื้อเรื่อง ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 7.บทสรุป 8.ภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ ไม่จำเป็นต้องหน้าเดียว 9.เอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 2 ชื่อ

okนะคะคุณอาชิตะ ชะบาโตะ

บุษบา ชัยสา [IP: 118.172.228.83]
23 พฤศจิกายน 2553 15:44
#2263611

ความเรียงขั้นสูงไม่รู้จะมีกลวิธีใดให้นักเรียนที่เรียนอ่อนที่สุดห้อง 8-10 เรียนรู้เรื่องบอกหน่อยนะคะเอาบุญ

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 พฤศจิกายน 2553 17:39
#2263722

ขอบคุณ คุณสลัลพร มากค่ะ

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 พฤศจิกายน 2553 17:42
#2263726

คุณบุษบาคะ ห้องที่ครูตั๊กสอน ก็เป็นเด็กเรียนอ่อนค่ะ คุณครูมอบหมายงานให้ครั้งละน้อยๆ เพื่อให้เด็กทำได้ และจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน สู้ๆ นะคะ เอาใจช่วยทุกคนค่ะ

ครูวาสินี เวชชประสิทธิ์ [IP: 58.8.128.209]
29 พฤศจิกายน 2553 08:48
#2271013

ขอบคุณครูตั๊กมากเลยค่ะ ที่กรุณาเปิดไฟให้ห้องเรียน EE ความเรียงขั้นสูงสว่างไสวขึ้นอีกแรงหนึ่ง ให้กำลังใจครูตั๊กสร้างกุศลนี้ต่อไปอีกค่ะ


ศุภลักษณ์ [IP: 119.31.126.66]
29 พฤศจิกายน 2553 14:35
#2271489

ไม่รู้จะเริ่มทำยังไงดีค่ะครูสั่งงานให้ทำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วต้องส่งพฤหัสนี้ค่ะ งงมาก เป็นครั้งแรกที่ได้ทำ ไม่รู้รูปแบบการทำด้วย อยากรู้รูปแบบการทำมากๆ ค่ะ

ด.ข.พีรณัฐ สิงคาน [IP: 223.207.155.84]
29 พฤศจิกายน 2553 19:18
#2271807

ครู คับคือว่า การเขียนเรียงความอะคับ เขา ดูกันตรงไหนบ้งคับ แล้ว ต้องอ้างอิงด้วยไหม

ขวัญ [IP: 223.206.86.132]
08 ธันวาคม 2553 19:28
#2283489

หนูเขียยนไม่เปน

รัชตะ คำใบ [IP: 113.53.70.170]
14 ธันวาคม 2553 18:59
#2289905

คุรครูครับคำนำความเรียงเขียนยังไงครับ

สราลี [IP: 61.19.66.102]
18 ธันวาคม 2553 20:01
#2294790

ครูค่ะ

คือว่ามันยากมากเข้าใจยากมากค่ะครู

คือหนูไม่เข้าใจวิธีการทำค่ะ

ทำส่งอาจารย์ที่ไรก็ผิดตลอดเลยค่ะครู

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
19 ธันวาคม 2553 20:15
#2296371

วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษาที่ กทม. ได้ชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆ ด้วยความื่นตาติ่นใจ และได้เห็นหลักสูตร EE ของโรงเรียนที่นำมาจัดนิทรรศการ

ก็มีความเชื่อมั่นค่ะ ว่าทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาความเรียงขั้นสูง ได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ที่สอวิชา ความเรียงขั้นสูง และเป็นกำลังใจให้นักเรียน ทุกคนค่ะ

ทุกคนอาจจะเหนื่อย งวยงง หลงทาง แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน และสามารถปรับแก้ไขหลักสูตรได้ตลอดเวลาค่ะ ยังมีนิทรรศการในวันที่ 20 ธ.ค. อีกหนึ่งวันค่ะ คุณครูที่ว่างจากการสอน และไปกลับสะดวก

ครูตั๊กขอเชิญมาชมนิทรรศการนะคะ ได้ประโยชน์และได้แนวทางไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราได้มากทีเดียวค่ะ

อินทรา [IP: 202.129.52.213]
20 ธันวาคม 2553 09:34
#2297118

คือว่าหนูไม่เข้าใจครูมีตัวอย่างให้ดูใหมค่ะ

คุณครูตั๊ก (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 ธันวาคม 2553 03:41
#2298584

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่เขียนขอตัวอย่างมาหรือ อยากให้เขียนอธิบาายพิ่มเติม ส่ง e-mail มานะคะ ครูตั้กจะแนบไฟล์ตัวอย่างไปให้ค่ะ

ภาณุ [IP: 111.84.184.239]
06 มกราคม 2554 17:44
#2320454

ขอตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยได้หมัยครับ

ok [IP: 115.87.98.160]
12 มกราคม 2554 01:39
#2326939

รบกวนขอตัวอย่าง "การเขียนความเรียงขั้นสูง" ภาษาไทย 1 เล่ม นะคะ

อยากทราบว่ามี ตัวอย่าง "Extended Essay" จากเพื่อนครูอังกฤษที่โรงเรียนหรือไม่ ขอเป็นตัวอย่าง สัก 1 ชุด

เพราะเคยส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน แต่ทั้งครูและกรรมการเองก็ไม่สันทัด ผลงานก็ยังไม่เคยได้ถึงเกณฑ์

ไปนิทรรศการในวันที่ 20 ธ.ค.เช่นกันค่ะ EEที่เป็นภาษาอังกฤษหายากมาก พบ1ชิ้น แต่ถูกหยิบยืมไปจนไม่ทราบอยู่ที่ไหนเลยค่ะ

จึงอยากขอแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอขอบคุณล่วงหน้าด่วนๆๆนะคะ จะแสดงในOpen House พฤหัส 13 ม.ค.นี้แล้วค่ะ

วันทนา คันธสร [IP: 203.172.161.118]
12 มกราคม 2554 09:06
#2327066

เป็นครูสอนการเขียนความเรียงอยากได้ตัวอย่างผลงานเขียนความเรียงไว้เพื่อศึกษาและเป็นตัวอย่างให้นักเรียนด้วยค่ะ

ขอขอบคุณครูตั๊กมากเลยค่ะ

[IP: 180.183.212.78]
12 มกราคม 2554 18:10
#2327662

อยากดูตัวอย่างค่ะ

วนพรรณ [IP: 125.27.229.133]
13 มกราคม 2554 22:16
#2329306

คือว่าโรงรียนหนูก็เรียนงงมากคะ

ประภัสสร [IP: 1.47.204.178]
18 มกราคม 2554 10:39
#2334405

การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง โขน

ควรจะเขียน บทนำ อย่างไรดีค่ะ จึงจำถูกต้องเหมาะสม

ครูสมสมร จรจรัส [IP: 124.121.228.124]
19 มกราคม 2554 17:00
#2336101

ดิฉันว่าการเขียนความขั้นสูงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ

แอลฟ่า [IP: 49.230.171.80]
25 มกราคม 2554 21:10
#2342608

ทำเรื่องไดโนเสาร์ค่ะ แต่ไม่รุว่าควรเขียนบดคัดย่อกับบทนำยังไงค่ะช่วยบอกให้ทราบได้ไหมค่ะ

จะขอบคุณมากค่ะอาจารย์

จิราวรรณ [IP: 182.232.244.15]
27 มกราคม 2554 18:21
#2344314

คุณครูค่ะหนูอยากดูตัวอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ เพราะหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เลย

อรณิชา [IP: 61.7.177.222]
30 มกราคม 2554 22:33
#2347646

รบกวนขอตัวอย่าง "การเขียนเรียงความขั้นสูง" ภาษาไทย หน่อยนะคะ

น้ำฟ้า [IP: 203.114.109.2]
31 มกราคม 2554 11:52
#2348049

คุณครูตั๊กค่าช่วยแนะนำการเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่องภาวะโลกร้อน ถ้ามีตัวอย่างช่วยส่งมาทางอีเมลล์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าหวังอาจารย์คงช่วยหนูได้ ขอบคุณค่ะ

[IP: 118.174.88.94]
09 กุมภาพันธ์ 2554 18:12
#2358223

ตอนนี้หนูเกิดภาวะงงกับความเรียงอะค่ะไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไง
.......................................................................

นร.พะเยา [IP: 118.172.131.237]
12 กุมภาพันธ์ 2554 07:34
#2360681

ตอนนี้หนูเรียนระบบมาตรฐานสากล แล้วตองเขียนความเรียงอาชีพที่อยากเป็น โดยใช้การอ้างอิง หนูไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ คะแนนก็สูงมากเลย

ไม่มีอะ [IP: 61.7.171.58]
21 กุมภาพันธ์ 2554 18:42
#2371369

อะรัยวะตูงง

[IP: 112.121.131.194]
25 กุมภาพันธ์ 2554 08:20
#2375023

ดิฉันน่ะไม่เคยศึกษาหรือไปอบรมเรื่องนี้มาก่อน แต่จากการศึกษาและอ่านตามแนวการเขียนเรียงความขั้นสูง เขาบอกว่าเป็นสาระว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากสาระการเรียนรู้เน้นการฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง การถ่ายทอดสื่อความหมายแนวคิดและข้อมูลเป็นความเรียง พวกคุณกำลังหลงทางหรือเปล่าวิชานี้น่าจะเป็นการบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้และครูบรรณารักษ์ตามคู่มือ ไม่ใช่ครูภาษไทยเป็นคนสอนเลย ครูภาษาไทยแค่ช่วยให้ใช้ภาษาไทยที่เรียนมาแล้วเรียบเรียงเนื้อหา มันจึงไม่ใช่ความเรียงหรือเรียงความ แต่เป็นการเรียบเรียงรายงานการค้นคว้าวิจัย

มีอาจารย์ที่จบดุษฎีบัณฑิตทางอักษรศาสตร์ท่านหนึ่งฝากถามพวกคุณว่า เรียงความมีขั้นสูงและขั้นตำล่ะมีมั้ย ชักเลอะเทอะกันใหญ่

คนเป็นครู ภาษาย ๓๐ กว่าปีครูไทย [IP: 202.143.191.26]
11 มีนาคม 2554 15:39
#2387540

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้ชั้น ม.2 แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก จึงต้องรบกวนครูตั๊กขอแนวทางการจัดการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดของมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้(ทั้ง 3 ชั้น เลยนะคะ) ขอบคุณมากค่ะ

ครูไทย [IP: 202.143.191.26]
11 มีนาคม 2554 15:50
#2387549

ขอรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาไว้ กรุณาส่ง atcha45@hotmail.com นะคะ เมื่อสักครู่ลือบอกอีเมล์ค่ะ

สับสนเหมือนกันค่ะ [IP: 61.19.67.229]
03 พฤษภาคม 2554 12:29
#2427513

สอนโรงเรียนมาตรฐานสากลเหมือนกัน พออ่านข้อความของเพื่อนครูแล้วก็สับสน เพราะท่ี่่ีโรงเรียนจัดวิชาความเรียงขั้นสูงในสาระภาษาต่างประเทศด้วย ตอนนี้นอนไม่หลับแล้วววว.... ตกลงตามหลักเกณฑ์แล้วเขาให้จัดอย่างไรกันแน่ แล้ววิธีสอนก็ต้องค้นค้วาเองหรือ ยากนะคะ ครูว่ายากนักหนาแล้ว ... แล้วนักเรียนละ.....แต่ถ้ายังไม่เออลี่ ก็สู้ ๆๆ ค่ะ...

นักเรียน [IP: 223.205.37.72]
14 พฤษภาคม 2554 10:16
#2439188

คือ ว่าทำไม มันเยอะจัง ค่ะ เขียนก็ยากเหมือนเขียนวิจัยเลย ค่ะ คือมันเร็วไปรึเปล่า สำหรับเด็ก ม4. เรียงความขั้นสูง2เล่มต่อ ปี คือ ว่ามันคิดยากนะ ค่ะ กว่าจะทำได้

เด็กอุบล [IP: 180.180.34.232]
19 พฤษภาคม 2554 14:54
#2442844

หนูยุป.6ก็เขียนนะค่ะ

ถวัลย์ [IP: 113.53.137.92]
22 พฤษภาคม 2554 11:04
#2447179

ยากจังคับ

เด็ก สุรศักดิ์ [IP: 115.67.220.226]
24 พฤษภาคม 2554 20:49
#2449652

ยาก จางเยย นร๊ คับ

[IP: 202.143.143.130]
26 พฤษภาคม 2554 10:45
#2450709

อย่าๆๆๆๆๆ

อิอิ

555+

Lnw Ma [IP: 118.172.97.10]
27 พฤษภาคม 2554 18:16
#2451751

ยากๆๆๆๆๆๆๆๆ

ควาเห็นของนักเรียน [IP: 101.51.1.179]
28 พฤษภาคม 2554 12:53
#2452393

ตอนนี้หนูต้องเขียนเรียงความขั้นสูงค่ะ หนูเป็นนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ จึงคิดว่าการหาข้องมูลหรือการนำมาเรียบเรียง รวมถึงเวลาที่ค่อนข้างนานหรือความซับซ้อนของเรียงความขั้นสูงไม่ใช่ปัญหาสำหรับหนูเลยค่ะ แต่ปัญหาที่อยากให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ความสำคัญอย่างมากเลยก็คือ การสอนหรือการอธิบายให้เด็กเข้าใจค่ะ ว่ากำลังต้องการให้เด็กทำอะไร ตอนนี้พวกหนูมึนกับคำอธิบายและการสั่งงานของอาจารย์มากค่ะ พวกหนูถามเรื่องหนึ่งอาจารย์กลลับตอบอีกเรื่อง หรือที่สื่อสารกับไม่เข้าใจเป็นเพราะอายุที่ห่างกันมาาาาากกกกกกเหลือเกิน ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านรับไว้พิจารณาด้วยค่ะ หนูไม่อยากให้เพื่อนๆอีกหลายพันคนต้องมึนเหมือนกับหนูค่ะ

มะลิวัลย์ [IP: 115.67.69.208]
30 พฤษภาคม 2554 20:50
#2454830

สวัสดีค่ะครู วิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ หนูมีงานที่ครูร.ร สั่งมาต้องการคำช่วยเหลือจากครูค่ะเพราะพึ่งส่งมาครั้งแรกเองค่ะ เรื่องการเขียนความเยงเกี่ยวกับรายวิชาภาไทย

นักเรียน ครับบบ [IP: 110.49.235.111]
30 พฤษภาคม 2554 22:35
#2454931

ผมอยากทราบว่า การเขียนความเรียงขั้นสูงเรืองไหนควรเขียนหรึอไม่ควรเขียนครับบ ผมยังงงอยู่เลยไม่รู้จะทำเรื่องแบบไหนครับบ กรุณาด้วยนะครับ..

ครูแบงค์ [IP: 223.206.188.178]
02 มิถุนายน 2554 14:02
#2456933

คือผมสอนคณิตศาสตร์ แล้วจำเป็นต้องสอนหลักสูตร TOK นี้ด้วย แต่..กระผมเองก็ยังไม่เข้าใจรูปแบบสักเท่าไร

ตอนนี้ผมเริ่มสอนเด็กโดย 1.อธิบายให้เด็กฟังคร่าว ๆไปว่าเป็น ทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง นำสิ่งที่เรียนไป

ประยุกต์กับชีวิตประจำวัน เช่น การแปลงทางเรขาสู่ลวดลายศิลป์

2. แล้ว ก็ให้เด็กไปคิดหัวข้อที่สนใจกันมาเพื่อนจะนำมาศึกษา หรือ ปฏิบัติ กันต่อ

......แล้วผมควร สอนต่อแบบไหน ดี ครับ...ขอคำแนะนำด้วยครับ...

อนุชา [IP: 113.53.221.206]
05 มิถุนายน 2554 12:52
#2459451

ผมไม่รู้จะเริ่มต้นการเขียนความเรียงยังงัยคับตอนนี้ผมกำลัง งง มากคับ และควรเขียนเรื่องไหนดี ผมขอคำแนะนำด้วยนะคับ ....ขอบคุณครับ.....

นวพร [IP: 49.48.147.100]
05 มิถุนายน 2554 13:49
#2459488

เป็นครูโรงเรียนมาตรฐานสากลเหมือนกันค่ะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูงม.2 ไม่เคยอบรมเลยขอความกรุณาช่วยส่งโครงสร้างรายวิชามาที่ n_aw3@hotmail.com และอยากให้อาจารย์ตั๊กนำตัวอย่างผลงานนักเรียนบางส่วนที่พอจะเผยแพร่ได้ลงในเว็บของอาจารย์ด้วยนะคะถือซะว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันค่ะ

เรณุกา วุฒิสาร [IP: 115.87.135.9]
05 มิถุนายน 2554 15:34
#2459564

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาความเรียงขั้นสูงม.1 ไม่เคยอบรมเลยขอความกรุณาช่วยส่งโครงสร้างรายวิชามาที่ ranukawut@hotmail.com และอยากให้อาจารย์ตั๊กนำตัวอย่างผลงานนักเรียนลงในเว็บของอาจารย์ด้วยนะคะถือซะว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

เรณุกา วุฒิสาร

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

อ. พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด สมุทรปราการ

โทร 084 649- 4084

วิลาวรรณ ศรีคุ้ย [IP: 1.47.235.218]
12 มิถุนายน 2554 05:42
#2464731

ขอดูตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ poo.-kob@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงคะ ครูวิลาวรรณ

นางสาวศรัณยา ลำบาล [IP: 119.42.96.88]
16 มิถุนายน 2554 13:02
#2467866

สวัสดีค่ะ

หนูขอตัวอย่างเรียงความชั้นสูง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเขียนและทำความเข้าใจในการเขียนเรียงความชั้นสูง ขอความกรุณาคุณครูช่วยส่ง มาที่ อีเมล saranya_joy2011@hotmail.com ด้วยนะคะ

ชนัญชิดา ไชยสถาน [IP: 111.84.197.230]
23 มิถุนายน 2554 16:17
#2472715

ครูที่โรงเรียนให้หนูเขียนความเรียงชั้นสูงส่งประกวด แล้วหนูไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ ต้องทำอะไรมั่งคะ

พรพิมล หงษ์น้อย [IP: 115.67.22.243]
26 มิถุนายน 2554 09:44
#2474841

เรียนครูตั๊ก หนูเพิ่งจบปริญญาตรีค่ะเข้าสอนในโรงเรียนครั้งแรกต้องสอนรายวิชาความเรียนขั้นสูงในระดับชั้น ม.2 ค่ะ หนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูสอนเด็กอยู่นี้หนูทำถูกต้องแล้วหรือยังเพราะหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของสาระเท่าไหร่ และไม่เคยอบรมค่ะ แต่หนูก็ได้สอนรายวิชานี้ หนูจึงอยากรบกวนอาจาย์ช่วยอธิบายในรายละเอียดของวิชานี้และขอรบกวนดูผลงานของนักเรียนด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ miss_you_to_me@hotmail.com อีเมล์ของหนูค่ะ

พิมพ์ชนก ปิงสุแสน [IP: 61.7.228.130]
30 มิถุนายน 2554 14:32
#2478366

ขอดูตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ pimcha_kendo@hotmail.com และอยากให้อาจารย์ตั๊กนำตัวอย่างผลงานนักเรียนบางส่วนที่พอจะเผยแพร่ได้ลงในเว็บของอาจารย์ด้วยนะคะถือซะว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ ครูวิลาวรรณ

รุณณี รุ่งระวีวิลาศ [IP: 223.206.22.212]
30 มิถุนายน 2554 20:53
#2478588

เรียน ครูตั๊ก

โรงเรียนดิฉันไม่ใช่โรงเรียนมาตรฐานสากล แต่ดิฉันได้อ่านเรื่องเรียงความขั้นสูงจากการที่ ศึกษานิเทศก์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนเรียงความขั้นสูงซึ่งดิฉันไม่เคยสอนเด็กเลย เพราะในหลักสูตรไม่มีแต่เคยอ่านในอินเทอร์เน็ต จึงไม่กล้าส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทราบแต่ว่ามีลักษณะการเขียนคล้ายการเขียนรายงานวิจัย ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนครูตั๊ก กรุณาส่งตัวอย่างการเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่องอะไรก็ได้คะ แบบฉบับเต็มที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ดิฉันต้องนำไปสอนเด็กแต่ครูก็ทำไม่ถูกเหมือนกันคะ ส่งมาที่ อีเมลนี้ได้เลยนะคะ runnee@live.com และอยากให้อาจารย์ตั๊กนำตัวอย่างผลงานนักเรียนบางส่วนที่พอจะเผยแพร่ได้ลงใน เป็นตัวอย่างให้ด้วยนะคะ ดิฉันขอขอบพระคุณครูตั๊กล่วงหน้าค่ะ

พัชราภรณ์ พันนังศณี [IP: 118.173.145.2]
04 กรกฎาคม 2554 17:48
#2481036

ยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก................