วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   ระดับก่อนประถมศึกษา

1.การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี  วะระทรัพย์ปริญญานิพนธ์)
2. ลักษณะของเนื้อเรื่อง และตัวละครในนิทานสำหรับเด็กที่เด็กวัยก่อนเรียนชอบ (วิชราภรณ์  พิมพ์ใจพงศ์วิทยานิพนธ์)
3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นน้ำเล่นทราย (รัชนี  สมประชาปริญญานิพนธ์)
4. ความสามารถทางการวาดภาพคน ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ต่างกัน (ลัดดา  ลี้ตระกูลปริญญานิพนธ์)
5. การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง,  ปริญญานิพนธ์)
6. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วม และแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์)
7. การเล่นมุมไม้บล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย (อิชยา แสงบรรเจิดศิลป์)
8. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการเล่นน้ำ  เล่นทราย  แบบครูมีปฏิสัมพันธ์และแบบครูไม่มีปฏิสัมพันธ์ (ขวัญตา  แต่พงษ์โสรัถ,ปริญญานิพนธ์)
9. ผลของการจัดประสบการณ์การเล่นมุมช่างไม้ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ  ก่อนประถมศึกษา (จรัสศรี  คำใสปริญญานิพนธ์)
10. การใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาในการจำแนกเสียงต้นของคำ (อดิฉันท์  คูณภัคพิมลปริญญานิพนธ์)

11. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถามและการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ได้ใช้คำถาม (อนงค์  แสงเงินปริญญานิพนธ์)
12. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กก่อนประถมศึกษาที่ครูมีการใช้คำถามในระหว่างการทำกิจกรรมและหลังการทำกิจกรรมในวงกลม (จันทนีย์  เหมาะผดุงกุลปริญญานิพนธ์)
13. วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน (ทิศนีย์  อินทรบำรุงปริญญานิพนธ์)
14. การศึกษาผลการใช้แบบของคำถามหลังจากฟังนิทานที่มีต่อความสามารถในการฟังคำสั่งของเด็กปฐมวัย (วิลเลียม  วิมุกดายนปริญญานิพนธ์)
15 ผลของการเล่นเกมแบบร่วมมือนอกห้องเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย (วราลี  โกศัสปริญญานิพนธ์)
16 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นมุมคณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ นิยมชาติ,  ปริญญานิพนธ์)
17. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล (เพียงจิต  โรจน์ศุภรัตน์ปริญญานิพนธ์)
18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี  ไสยวรรณ, 2531)
19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา  ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา  เจียมอ่อนปริญญานิพนธ์)
20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง  (สุภาวดี  ลัภยานุกูลปริญญานิพนธ์)

21. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน  ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า  รังสิยานนท์วิทยานิพนธ์)
22. ผลของการจัดประสบการณ์การเล่นมุมช่างไม้ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (จรัสศรี  คำใสปริญญานิพนธ์)
23 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นมุมคณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ  นิยมชาติปริญญานิพนธ์)
24. พัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอ่าน (บำเพ็ญ  การพานิชย์ปริญญานิพนธ์)
25. ผลของการใช้คำถามทางคณิตศาสตร์ประกอบบัตรภาพ กับกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนาม ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (วราภรณ์  แก้วแย้มปริญญานิพนธ์)
26. การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี  เกี๋ยสกุลปริญญานิพนธ์)
27. ผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียน  ที่มีต่อทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย (ศรีนวล  รัตนานันท์ปริญญานิพนธ์)
28. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (สุนทรี  สราญชาติปริญญานิพนธ์)
29. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถาม และการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ได้ใช้คำถาม (อนงค์  แสงเงินปริญญานิพนธ์)
30. การพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาล  โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ (อลิสา  เพ็ชรรัตน์วิทยานิพนธ์)

31. ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย (จิราพร  ไชยเผือกปริญญานิพนธ์)
32. การศึกษาการเล่นสร้างสรรค์กลางแจ้งแบบอิสระกับแบบกึ่งชี้แนะที่มีผลต่อความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัย (ทวีพร  ณ นครปริญญานิพนธ์)
33.ผลของการใช้เกมการศึกษาที่ใช้กิจกรรมทางกายที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (นิภาภรณ์  ดีสมโชควิทยานิพนธ์)
34. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลโดยใช้นิทานและเกม (บรรพต  พรประเสริฐวิทยานิพนธ์)
35. ผลของการเล่นของเล่นประเภทเสริมต่อที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อของเด็กก่อนวัยเรียน (บุญยืน  วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์วิทยานิพนธ์)
36. การเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านโดยการจำรูปคำของเด็กอนุบาลที่ฝึกด้วยเกมการศึกษา กับแบบฝึก (ภาวิณี  สิทธิชัยจารุวิทยานิพนธ์)
37. การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี  วะระทรัพย์ปริญญานิพนธ์)
38. การเปรียบเทียบความสามารถในการจำแนกด้วยการมองเห็นของเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมการศึกษาและใช้แบบฝึกหัด (รุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรีปริญญานิพนธ์)
39. การศึกษาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์การเล่นวัสดุสามมิติแบบชี้นำ และ แบบอิสระ  (ลดาวัลย์  กองช่างปริญญานิพนธ์)
40. การศึกษาความสนใจในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย  โดยมีครูชี้แนะและเล่นด้วยตนเอง (วิยะดา  บัวเผื่อนปริญญานิพนธ์)

41. การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยครูสร้างกฏเกณฑ์ และเด็กสร้างกฏเกณฑ์ (สายพิน  ปรุงสุวรรณ์ปริญญานิพนธ์)
42. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์ปริญญานิพนธ์)
43. การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่นตามมุมตามข้อตกลงกับการเล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ (สุภา  สุขวิบูลย์ปริญญานิพนธ์)
44. ลักษณะของแบบเส้นต่างๆ  ที่ส่งผลต่อการเขียนอักษรไทย สำหรับชั้นอนุบาล
45. การเปรียบเทียบแบบคัดลายมือตัวพยัญชนะไทยที่เหมาะสมสำหรับชั้นอนุบาล 2
46. ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  (คะนึง  สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)
47. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   (คะนึง  สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)
48. การศึกษาผลของการเล่นต่างกลุ่มอายุ  ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
(ธีราพร  กุลนานันท์  สรภ.นครสวรรค์)
49. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานและเกม   (บรรพต  พรประเสริฐ สรภ.ยะลา)
50. ผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารกับแบบปกติที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  (วไลพร  พงษ์ศรีทัศน์ สรภ.นครสวรรค์)

51. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิต  กับการปฏิบัติการทดลอง (สภาวดี  ลัภนายุกูล  สรภ.เพชรบุรี)
52. การพัฒนารูปแบบการเสริมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  (อัญชลี  วงศ์หล้า  สรภ.อุตรดิตถ์)
53. การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์  (สุภาวดี ศรีวรรธนะ  สรภ.นครสวรรค์)
54. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถาม  และการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ใช้คำถาม (สรภ.พิบูลสงคราม)
55. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  โดยใช้วิธีสอนแบบปกติกับวิธีสอนแบบใช้สื่อประสม (เจริญใจ  บุณยทัต  สรภ.สวนดุสิต)
56. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ  กาญจนามัย   สปช.)
57. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (บุปผา  บุญอนันต์  สปช.)
58. การทดลองใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาในชั้นเด็กเล็กที่ใช้ภาษาส่วย  (สปจ.นครราชสีมา)
59. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กก่อนประถมศึกษา  โดยใช้เครื่องเล่นอิสระกระดาษทรายและไหมพรมหลากสี  (โณทัย  อุดมบุญญาภาพ  สปช.)
**************************************************************** 
แหล่งข้อมูล 
https://www.gotoknow.org/posts/207965
ผู้รวบรวมข้อมูล 
สุกัน  เทียนทอง